Leerlingenbegeleiding

Leerlingenbegeleiding en onderwijs op maat

Ons leerkrachtenteam tracht om dagelijks een ontspannen en aangename schoolsfeer te creëren, waarin de zorg voor het groeiproces en de ontwikkelingskansen van ieder kind ons nauw aan het hart liggen.

Onze eerste zorg is dat kinderen zich goed voelen, emotioneel evenwichtig worden, gemotiveerd zijn en initiatief durven nemen. We hechten veel belang aan het persoonlijk functioneren van het kind in alle situaties en in interactie met de anderen.

Wij trachten onze leerlingen ertoe te brengen het beste van zichzelf te ontdekken en te geven. Wij proberen de voortdurende veranderingsprocessen in de kinderen te ondersteunen, door zelfreflectie, zelfsturing, inlevingsvermogen en door steeds een keuze te maken.

De Sint-Jozefsschool stelt de zorg voor élk kind centraal. Wij houden steeds rekening met verschillen tussen kinderen en stemmen het onderwijs af op hun mogelijkheden. Wij waarderen de diversiteit van onze leerlingenpopulatie om onbevooroordeeld tegemoet te komen aan ieders behoeften.

Ons zorgbeleid omvat 4 begeleidingsdomeinen:

 • leren en studeren
 • de onderwijsloopbaan
 • psychisch en sociaal functioneren
 • preventieve gezondheidszorg

Leren en studeren

Om een optimale ontwikkeling aangepast aan ieders talent en competenties te realiseren, bieden wij een geïntegreerde zorgwerking aan vertrekkende vanuit het zorgcontinuüm.  Meer info.

Brede basiszorg

Dit is wat alle leerlingen nodig hebben om zich te kunnen ontplooien en gebruik te kunnen maken van hun talenten en mogelijkheden. De school biedt voor alle leerlingen dezelfde brede basiszorg aan met aandacht voor de noden van elke leerling. Binnen de brede basiszorg bieden wij aan:

 • klasoverschrijdende activiteiten tussen kleuter- en lagere school
 • het gebruik van verschillende methodes rond sociale vaardigheden zowel voor de kleuterschool als voor de lagere school
 • leesouders
 • binnenklasdifferentiatie
 • uniform stappenplan (beertjes, WHIO, …)
 • methodes met een remediërings- en een verdiepingsaanbod
 • een krachtige leeromgeving
 • het systematisch opvolgen van alle leerlingen (afnemen van genormeerde testen, AVI’s, …)

Verhoogde zorg

Wat als een leerling meer nodig heeft om te leren? De school beslist dan samen met ouders om over te stappen naar verhoogde zorg. De leerkracht bekijkt samen met de zorgcoördinator en in overleg met leerling en ouders wat we kunnen bieden zodat de gestelde leerdoelen toch bereikt kunnen worden. Binnen de verhoogde zorg bieden wij tal van maatregelen aan, zowel voor kinderen met leerproblemen, als voor kinderen die versneld leren.

 • werken met laptop, we gebruiken voorleessoftware SprintPlus
 • aantrekkelijke plusboekjes, smartgames, … voor kinderen die nood hebben aan extra uitdaging
 • gebruik van extra materialen: koptelefoon, studdy buddy, steunkaarten,…
 • maatregelen op maat van het kind: aangepast huiswerk, werkblaadjes of toetsen,…

Uitbreiding van zorg

Wat als extra zorg op school niet voldoende is voor een leerling? Dan vragen we aan de ouders toestemming om de hulp van het CLB in te schakelen. Het CLB-team gaat samen met de school en de ouders op zoek naar externe hulp, uitbreiding van zorg. Het doel is om een beter zicht te krijgen op het functioneren van het kind binnen zijn context en het schoolaanbod nog beter af te stemmen op de zorgvraag van de leerling. De maatregelen zijn divers en afhankelijk van kind tot kind en zijn erop gericht om op lange termijn het gemeenschappelijk curriculum te kunnen blijven volgen.

Sommige leerlingen hebben specifieke onderwijsbehoeften. Deze leerlingen hebben langdurige problemen om het gemeenschappelijk curriculum te volgen. Voor hen schakelen we over naar een individueel aangepast curriculum (IAC), dit wil zeggen dat leerdoelen op maat van de leerling worden opgesteld.

Wij geloven in de kracht van preventief werken en remediëring waardoor mogelijke ontwikkelings- en/of leerachterstanden tijdig opgespoord en opgevangen worden. Centraal staat hierbij de klasleerkracht, die als eerste aanspreekpunt geldt voor alle zorgvragen.

Elk kind zorg op maat bieden, is echter een teamopdracht! In onze school plannen wij elk schooljaar standaard twee overlegmomenten. Tijdens dit overleg maken klasleerkracht en zorgteam eventuele afspraken voor het verdere traject van de leerling. Het zorgteam volgt dit op en samen met de klasleerkracht sturen we bij waar nodig.

Daarnaast houden wij een start-, tussentijds- en eindoverleg voor die kinderen die zich binnen verhoogde en/of uitbreiding van zorg bevinden. Op deze manier brengen wij de evolutie van het kind in kaart en kunnen wij kort op de bal spelen.

De zorgcoördinator leidt dit alles in goede banen, volgt elk zorgdossier nauw op en zorgt voor een goede overdracht van leerjaar naar leerjaar.

Onderwijsloopbaanbegeleiding

Het ganse team zorgt samen met de ouders en eventuele hulpverleners en externen voor een vlotte schoolvoortgang. Dit gebeurt tijdens het leer- en ontwikkelingsproces dat plaats vindt binnen een krachtige onderwijsleeromgeving. Daarbij houden we rekening met ieders persoonlijke en contextuele aspecten en stuurt onze school erop aan dat de leerling zijn talenten, capaciteiten, attitudes, waarden en interesses zo goed mogelijk ontplooit.

Psychisch en sociaal functioneren

Welbevinden is het zich thuis voelen, het zichzelf kunnen zijn, het zich emotioneel veilig voelen, het met volle teugen genieten wat zich uit in spontaniteit, vitaliteit en innerlijke rust. Ook hier gaan we preventief te werk en dit binnen volgende domeinen:

 • Sociale vaardigheden: Via maandpuntjes werken we aan sociale vaardigheden en gedrag met als doel alle leerlingen vaardiger te maken in de omgang én communicatie met elkaar.
 • Pestactieplan: We vinden het belangrijk dat iedereen zich goed voelt op school. Daarom wordt pestgedrag niet getolereerd. In eerste instantie zorgen we er samen voor dat kinderen in deze situaties op een gezonde manier voor zichzelf leren opkomen.
 • Afspraken op de speelplaats: Via duidelijke regels en afspraken en binnen een gevarieerd spelaanbod bewaken we het sociaal-emotioneel welbevinden van ieder kind. Hiervoor hebben we het bomenproject uitgewerkt.

Preventieve gezondheidszorg

Een gezonde levensstijl is niet louter een individuele keuze.

Als school dragen we mee de verantwoordelijkheid om aandacht te besteden aan gezondheidseducatie, een duidelijke regelgeving, een stimulerende inrichting van de school – zoals gratis water en een bewegingsvriendelijke speelplaats – en de zorg voor en begeleiding van leerlingen met bijzondere noden.

Hierin is ook een taak voor het CLB weggelegd. Samen met ons zijn zij verantwoordelijk voor het opvolgen van het groei- en ontwikkelingsproces van elk kind zodat eventuele risicofactoren, signalen, symptomen van gezondheids- en ontwikkelproblemen tijdig kunnen worden opgespoord.

Besmettelijke ziektes

Om verspreiding van besmettelijke ziektes op school tegen te gaan, nemen scholen en CLB’s maatregelen zodra zo’n ziekte is vastgesteld bij een leerling of een personeelslid van de school, of bij hun huisgenoten.

Vaccinatiecampagnes
Het CLB geeft gratis bepaalde inentingen mits toestemming van de ouders of leerling en volgens een vaccinatieschema van de Vlaamse overheid.