Privacy Policy

Wie zijn wij

Ons webadres is: https://www.sjsm.be.

Welke personlijke data wij verzamelen en waarom

Reacties

Wanneer een bezoeker een reactie achterlaat op onze site verzamelen we de gegevens getoond in het reactie veld alsook het IP-adres en de browser van de bezoeker. Dit helpt ons om spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string gecreëerd van uw e-mailadres kan bezorgd worden aan de Gravatar om te zien of jij het bent die het gebruikt. De Gravatar privacy policy is beschikbaar op https://automattic.com/privacy/.  Na goedkeuring van jouw reactie, is jouw profielfoto zichtbaar aan het publiek in de context van uw reactie.

Media

Als je afbeeldingen hebt opgeladen op de website, vermijdt dan om afbeeldingen op te laden met ‘embedded location data’ (EXIF GPS). Bezoekers van de website kunnen de locatiedata downloaden en ontleden van de afbeelding op de website.

Contactformulier

Cookies

Als je een reactie achterlaat op onze site ga je akkoord met de bewaring van je naam, e-mailadres en de website cookies. Deze zijn voor uw gebruiksgemak, zodat je deze gegevens nadien niet meer hoeft in te vullen. Deze cookies zullen een jaar bewaard worden.

Als je een account hebt en inlogt op de site, zullen we tijdelijke cookies instellen om te bepalen of uw browser cookies aanvaardt. Deze cookies bevatten geen persoonlijke data en verdwijnen na het sluiten van de browser.

Wanneer je inlogt, zullen we ook verschillende cookies opstellen voor je login informatie en je weergave instellingen te zetten zoals gekozen. Login cookies blijven voor twee dagen en schermoptie cookies blijven voor een jaar. Als je selecteert ‘onthoud mij’ zal je logingegevens bewaard worden voor twee weken. Als je uitlogt zullen de login cookies verwijderd worden.

Als je artikels aanpast of publiceert is er een bijkomende cookie die bewaard zal worden op je browser. Deze cookie zal geen persoonlijke data bevatten en zal enkel de post ID van het artikel bevatten. Het vervalt na één dag.

Ingesloten content van andere websites.

Artikels op deze website kunnen ingesloten content bevatten (video’s, afbeeldingen, artikels, etc)
Ingesloten content van andere websites reageren op exact dezelfde wijze alsof de bezoeker de ander website zou hebben bezocht.

Deze websites verzamelen mogelijks gegevens over jou, gebruiken cookies, sluiten bijkomende derde partij tracking en monitoren jouw interactie met die ingesloten data. Inclusief het traceren van uw interactie met de ingesloten content als je een account hebt in ingelogd bent op die website.

Analytics

Met wie wij uw gegevens delen

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Als je een reactie plaatst, worden de reactie en de metadata voor onbepaalde tijd behouden. Dit is zodat we kunnen herkennen en goedkeuren, elke follow-up reacties zullen dan automatisch gepubliceerd worden, in plaats van ze te houden in een wachtrij voor modereren.

Voor gebruikers die zich registreren op onze website (indien van toepassing), bewaren wij de persoonlijke informatie die zij verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen zien, bewerken of hun persoonlijke informatie op elk gewenst moment (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunt wijzigen) verwijderen. Website beheerders kunnen dit ook zien en die informatie te bewerken.

Welke rechten je hebt over uw gegevens

Als je een account hebt op deze site of je hebt een opmerking geplaats, kan je een verzoek om een geëxporteerd bestandssysteem van de persoonlijke gegevens die wij van je hebben, met inbegrip van alle gegevens die u aan ons hebt verstrekt te ontvangen. Je kan ons ook verzoeken om persoonlijke gegevens die we over u hebben te wissen. Dit geldt niet voor alle gegevens, wij zijn verplicht bepaald gegevens te houden voor administratieve, juridische, of veiligheidsdoeleinden.

Welke personlijke data wij verzamelen en waarom

Reacties

Wanneer een bezoeker een reactie achterlaat op de site, verzamelen wij de data in het reactieformulier en ook de bezoekers IP addres en browser gebruikersagent string om te helpen spam te detecteren?

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Contact forms

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

Who we share your data with

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Your contact information

Additional information

How we protect your data

What data breach procedures we have in place

What third parties we receive data from

What automated decision making and/or profiling we do with user data

Industry regulatory disclosure requirements